پروژه های انجام شده:

 • سیستم مانیتورینگ و کنترل دما و فشار آزمایشگاه مواد (دانشگاه علم و صنعت تهران)،1390
 • فاز دوم تله متری شبکه آبرسانی ساوه (آبفا ساوه)، 1392
 • سیستم سنجش آنلاین فشار شبکه آب شهر شیراز به صورت بیسیم، 1392 (همکار با مهر ساهور فارس)
 • مانیتورینگ آنلاین و بیسیم پارامترهای کنترل کیفی آب شهرک گلستان شیراز (آبفا شیراز) ، 1393
 • مانیتورینگ آنلاین فشار شبکه آب شیراز (فاز 2)، 1394
 • مانیتورینگ آنلاین فشار شبکه آب شیراز (فاز 3)، 1395 (در حال انجام)
 • هوشمندسازی شیرهای فشارشکن شبکه آب شیراز، 1396-97 (در حال انجام)

مشارکت در طراحی، اجرا و راه اندازی پروژه های مختلف تله متری در سطح کشور (همکار):

مشارکت در طراحی، اجرا و راه اندازی پروژه های مختلف تله متری در سطح کشور:

 • تله متری شبکه آبرسانی شهرستان ایذه، 1378
 • سیستم مانیتورینگ پالایشگاه تبریز، 1382
 • سیستم مانیتورینگ سد پیشین، 1383
 • سیستم کنترل و مانیتورینگ شبکه آبرسانی مارون بهبهان، 1384
 • سیستم مانیتورینگ و کنترل سد میل مغان، 1385
 • تله متری تصفیه خانۀ آب زهک (زابل)، 1386
 • تابلوی کنترل ایستگاه بارگیری مایعات گازی پالایشگاه فراشبند، 1386
 • تله متری شبکه آبرسانی شهری ساوه فاز 1 و 2، 1386
 • تله متری شبکه آبرسانی شهری یاسوج، 1386
 • تله متری شبکه آبرسانی شیراز، 1386